Vietnam Coffee

Material

Sữa đặc có đường :

http://greenlifejsc.com.vn/

Syrup :

….

Vietnam Coffee