Chủ yếu xuất khẩu

Giao dịch tối thiểu 1 cont 20ft 

Sàng Phân loại

Chứng chỉ cà phê bền vững

4C / UTZ / RFA 

VIETNAM NATURAL EXCELSA GREEN COFFEE BEAN

Region : Lam Dong province – Vietnam

Altitude : 960m – 1.200m

Processing : Natural Process / Dry-process

Harvest : New Crop Coffee

More : Free From Ferment – Clean Cup 

+ Moisture : 12.5% max

+ Black & Broken Beans : 2.0% max

+ Admixture : 1% max

+ Above Screen 16 : 90.0% min

+ Moisture : 13% max

+ Black & Broken Beans : 5% max

+ Admixture : 2% max

+ Above Screen 13 : 90.0% min